دعای 20 : دعای امام سجاد (علیه السلام) در طلب خوی‌های نیک

نویسنده : ط ط دوشنبه 6 خرداد 1392 02:56 ق.ظ  •   

 

نیایش امام سجاد(علیه السلام) در طلب خوی‌های نیک :

خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست و ایمان مرا به کمال مطلوب رسان، و یقین مرا برترین یقین گردان، و سرانجامِ نیت مرا سرانجامِ بهترین نیت‌ها قرار ده، و سرانجامِ کار مرا سرانجامِ نیکوترین کارها.

خدایا، به لطف خود نیت مرا برتری بخش و آن را خالص گردان، و به آنچه نزد توست، یقین مرا استواری ده، و به قدرت خود، کارهای تباه مرا بسامان کن.

خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست و بی‌نیازم کن از هر کار که پرداختن به آن مرا از تو باز می‌دارد. مرا به کاری وادار که فردا از آن خواهی پرسید، و چنان کن که روزهای عمرم در انجام دادنِ کاری سپری شود که مرا برای آن آفریده‌ای. بی‌نیازم گردان و روزی‌ام را فراوان ساز. مرا با نگریستن به دارایی مردم، به فتنه مینداز. عزیزم گردان و به خود پسندی دچارم مکن. مرا به بندگی و خاکساری درگاهت توفیق ده و چنان مکن که عبادت خویش را بزرگ پندارم و آن را تباه کنم. دست مرا وسیله‌ای کن که با آن به مردم نیکی رسد، و مخواه که با کدورتِ منّت نهادن آمیخته گردد. مرا از کردار شایسته بهره‌مندی ده و از به خود نازیدن برکنار دار.

خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست و چندان که مرا در چشمِ مردم بزرگ می‌داری، به همان اندازه پیش خودم خوار گردان، و چندان که مرا عزّت آشکار می‌بخشی، به همان مقدار پیش خودم ذلّت نفس عنایت کن.

خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا از روشی پسندیده برخوردار نما که هرگز از آن کناره نجویم، و به راهی راست رهنمون گردان که از آن روی نگردانم، و مرا نیتی درست ارزانی کن که در آن شک نکنم، و تا آن زمان زنده‌ام بدار که به طاعت تو مشغولم، و چون روزگارم چراگاه شیطان شود، جانم را بگیر، پیش از آن که بیزاری تو بر من بتازد و خشمت مرا به خاک اندازد.

خدایا، هر خوی ناپسند مرا پسندیده، و هر عیب مرا که موجب سرزنش من است نیکو گردان، و هر فضیلت کامل نگشته‌ی مرا به کمال رسان.

خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست و کینه‌ی دشمنان مرا به مهر مبدّل کن، و رشک ستمکاران را به محبت، و بدگمانی بندگان شایسته را در حقِ من به اطمینان، و دشمنی نزدیکان را به دوستی، و پیوند گسستنِ خویشان را به پیوستن، و روی بر تافتنِ نزدیکان را به یاریگری، و دوستی دوستانِ دروغین را به عشق خالصانه، و ناسازگاری رفیقان را به معاشرت نیک، و تلخی ترس از ستمگران را به شیرینی ایمن ماندن از ستم ایشان.

خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا در برابر آن کس که بر من ستم می‌کند، توانایی ده، و در مقابل آن کس که با من به ستیز برخاسته، زبانِ گویا بخش، و بر آن که با من دشمنی می‌ورزد، پیروزی ده، و در برابر آن کس که مرا می‌فریبد، چاره سازی عنایت کن، و در برابر آن کس که مرا زبونِ خود م‌خواهد، نیرومند گردان. توانم ده که دروغ آن کس را که بر من عیب می‌گیرد، آشکار کنم، و از دستِ آن کس که در پی آزار من است، رهایی یابم، و توفیقم ده تا از کسی فرمانبری کنم که مرا به راه راست می‌برد، و در پی کسی روم که مرا به جادّه‌ی خیر و صلاح می‌کشد.

خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا بر آن دار که خیرخواه کسی باشم که بدخواه من است، و به آن کس که از من کناره می‌گیرد، پاسخ نیک دهم، و به کسی که مرا محروم می‌کند، بخشش نمایم، و کار کسی را که از من می‌بُرَد، با آشتی تلافی کنم، و کسی را که درباره‌ی من غیبت می‌کند، به نیکی یاد آورم، و خوبی را سپاس گویم، و از بدی چشم برگیرم.

خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا به زیور شایستگان بیارای و به جامه‌ی پرهیزگاران بپوشان: در گستردن عدل و داد، و فرو خوردن خشم، و میراندن آتش دشمنی، و به هم پیوستن دل‌های پراکنده، و به سامان کردن کار بندگان، و برملا کردن پسندیده‌ها، و پوشاندن کارهای ناپسند، و نرمخویی و فروتنی و خوش رفتاری و بردباری و خوش رویی، و پیشی جُستن در فضیلت‌ها، و گرویدن به شیوه‌ی احسان، و سرزنش نکردن دیگران، و بخشش نکردن به کسی که سزاوار بخشش نیست، و گفتن سخن حق، اگر چه دشوار باشد، و اندک شمردنِ کردار و گفتار نیک خود، اگر چه بسیار باشد، و بسیار شمردن کردار و گفتار بدِ خویش، اگر چه اندک باشد. [ای معبود من] این صفات را در من به کمال رسان، به وسیله‌ی طاعتِ پیوسته و همراهی با جماعت مؤمنان و دوری گزیدن از بدعتگذاران و پیروانِ اندیشه‌های ساختگی.

خدایا، محمد و خاندانش درود فرست و هنگام پیری فراخ‌ترین روزی‌ات را به من ارزانی کن، و چون درمانده شوم، نیرومندترین نیروی خود را به من ده، و مرا در عبادت خود به کسالت دچار مکن، و مپسند که راه تو را نادیده انگارم و بر خلاف دوستی‌ات گام بردارم و با آنان که از تو بریده‌اند، پیوند خورم، و از آنان که به تو پیوسته‌اند، پیوند بُرَم.

خدایا، چنان کن که هنگام ضرورت با نیروی تو به انتقام برخیزم، و هنگام نیاز، نیازخواه تو باشم، و هنگام تنگ‌دستی، پیش تو زاری کنم، و مرا به فتنه مینداز که هنگام ناچاری از کسی جز تو یاری خواهم، و هنگام درویشی پیش دیگران به خواهش فروتن گردم و هنگام ترس در پیشگاهِ غیرِ تو به زاری افتم، تا آن جا که سزاوار گردم مرا به حال خود واگذاری و احسان خویش را از من دریغ کنی و روی از من بگردانی. ای مهربان‌ترین مهربانان.

خدایا، هر آرزو و گمان و رشک که شیطان در دلم می‌افکند، تو آن را یاد کرد بزرگی خود و اندیشه در قدرت خود و تدبیر بر ضدّ دشمنت قرار ده، و چنان کن که هر ناسزا و یاوه و دشنام ناموسی، یا گواهی ناحق، یا غیبت مؤمنی که حضور ندارد، و یا ناسزا به شخص حاضر و مانند آن که بر زبانم جاری می‌شود، سخنی در ستایش تو و افزونی در مدح تو و بزرگداشت همواره‌ی تو و سپاس نعمت‌های تو و اعتراف به احسانِ تو و شمارش بخشش‌های تو باشد.

خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست و چنان کن که بر من ستم نرود، زیرا تو می‌توانی آن ستم را از من باز داری؛ و من بر کسی ستم نکنم، زیرا تو می‌توانی مرا از ستمگری نگاه داری؛ و هرگز به گمراهی نیفتم، زیرا تو می‌توانی مرا به راه هدایت اندازی؛ و هرگز فقیر نشوم، زیرا گشایش کارم از توست، و هرگز گردن کشی نکنم، که هر چه دارم از توست.

خدایا، بر آستانِ آمرزشت قدم نهادم و آهنگِ بخشایش تو کردم و به گذشتِ تو مشتاقانه روی آوردم و به احسان تو مطمئن گشتم، حال آن که هیچ ندارم تا سبب آمرزش تو شود، و در کردارم چیزی نیست که در خور بخششِ تو باشد. و چون بدین گونه خویشتن را محکوم کرده‌ام، دیگر جز احسانِ تو هیچ نخواهم داشت. پس بر محمد و خاندانش درود فرست و بر من تفضّل فرما.

خدایا، زبانم را به هدایت گویا کن، و پرهیزگاری را به من الهام فرما، و مرا به هر کاری که پاکیزه‌تر است موفق بدار، و به هر چه پسندیده‌تر است برگمار.

خدایا، مرا به والاترین راه رهنمون باش و چنان کن که بر دین تو بمیرم و بر دین تو زنده شوم.

خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا از میانه‌روی بهره‌مند فرما، و در زمره‌ی شایستگان درآور، و از راهنمایان راهِ هدایت و پایداری قرار ده، و در شمار بندگان نیکوکار خود وارد ساز. رستگاری روز قیامت را روزی من کن و از کمینگاه دوزخ به سلامت عبورم ده.

خدایا، چنان کن که نفسِ من از آنچه رستگاری‌اش در آن است دل برندارد، و به آنچه سامان کارش در آن است نیز مشغول باشد؛ زیرا نفسِ من، اگر تو از گناه بازش نداری، حریص و آزمند است.

خدایا، چون غمگین شوم، تو همه چیز منی، و چون محروم گردم، امید و آرزویم تویی، و چون مصیبتی به من رو کند، به درگاه تو زاری کنم، و هر چه از دستِ من رود، پیش تو باقی است، و هر چه تباه شود، به صلاح آوردن آن با توست،و هر چه ناپسند تو باشد، آن را دگرگون می‌سازی. پس بر من منّت گذار و پیش از رسیدن بلا، تن درستی‌ام ده، و پیش از آن که نیاز خواهم، توانگرم فرما، و پیش از آن که گمراه شوم، راه راستم بنما. رنج آزار بندگان را از من بردار، و آسایش روز رستاخیز را به من ببخش، و نیکی هدایت را به من ارزانی کن.

خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست درود فرست و به لطف خود، آسیب حوادث را از من به دور دار، و با نعمت‌های خود مرا بپروران، و به کرم خویش اصلاحم فرما و دردم را چاره ساز، و در سایه‌ی امن خود پناهم ده، و جامه‌ی خشنودی خود بر من بپوشان، و چون کارها بر من پوشیده و مشکل شود، توفیقم ده که درست‌ترین‌شان را انجام دهم، و چون امور به یکدیگر درهم آمیزند، پاکیزه‌ترین آنها را به من بنما، و چون مذاهب و ملل به ناسازگاری در افتند، مرا به آن مذهب که بیش‌تر مایه‌ی خشنودی توست، راهنمایی کن.

خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست و بر سرم تاج بی‌نیازی بگذار، و بر آنم دار که کارها را به نیکوترین شکل انجام دهم و بر هدایتِ تو راست و پا برجا باشم. مرا به روزی بسیار و زندگی راحت میازمای، و گذران زندگی‌ام را بر من سخت و بغرنج مساز. دعایم را اجابت نشده به من برمگردان، که من برای تو همتایی نمی‌دانم و با وجود تو دیگری را نمی‌خوانم.

خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا از اسراف کاری باز دار، و روزی‌ام را از بلای تباهی ایمن دار، و دارایی‌ام را برکت ده و بر آن بیفزای، و در کار انفاق راه درستِ نیکی کردن را به من بنمای.

خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست و رنج کسبِ معاش را از من بردار، و از جایی که گمان نمی‌برم، مرا روزی ده، تا به جای عبادت تو به جستجوی روزی نپردازم و از عواقب آن بر دوش خود باری گران فراهم نسازم.

خدایا، آنچه را خواستارم، به قدرت خود روا گردان، و از آنچه بیمناکم، به عزّت خویش در امانم دار.

خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست و عزّت و آبرویم را با توانگری حفظ فرما، و منزلتم را با تنگ دستی به خواری میفکن تا از روزی خواهانت روزی بخواهم و دست نیاز به سوی مردمان فرومایه پیش آورم، و آنگاه به ستایش کسی که به من چیزی بخشیده فریب خورم و به نکوهش آن که چیزی از من دریغ داشته مبتلا گردم، حال آن که تنها توی که می‌بخشی و نمی‌بخشی.

خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا تن درستی ده تا بندگی کنم، و آسودگی بخش تا دل از این جهان بردارم، و دانشی عنایت کن که با عمل همراه گردد، و پارسایی‌ای ده که با میانه‌روی توأم باشد.

خدایا، عمرم را با بخشایش خود به پایان بَر، و آرزویم را در امید بستن به رحمت خود محقّق فرما، و راهم را در رسیدن به خشنودی خود آسان ساز، و کردارم را در همه حال نیکو گردان.

خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا هنگام غفلت به یاد خویش انداز، و در روزهای فرصت، به فرمانبری خود به کارم گیر، و برای رسیدن به محبت خود، راهی آسان پیش پایم گذار، و با آن، خیر این جهان و آن جهانِ مرا کامل گردان.

خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست؛ مانند برترین درودها که پیش از او بر کسی از آفریدگانت فرستاده‌ای، یا پس از او بر کسی از آفریدگانت خواهی فرستاد، و ما را در دنیا و آخرت نیکی عطا فرما، و به رحمت خود، ما را از عذاب آتش نگاه دار.

 

 

http://www.andisheqom.com/Files/sahifematn.php?id=20
آخرین ویرایش: - -


 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic