دعای 27 : دعای امام سجاد (علیه السلام) درباره‌ی مرزبانان

نویسنده : ط ط دوشنبه 6 خرداد 1392 02:48 ق.ظ  •   

 

نیایش امام سجاد(علیه السلام) درباره‌ی مرزبانان :

خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست و مرزهای مسلمانان را به نیروی غالب خویش استوار و ایمن گردان، و مرزبانان را به قدرت خود مدد فرما، و آنان را از خزانه‌ی بی‌پایان خود عطایای بسیار ببخش.

خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست و بر شمار مرزبانان بیفزا، و سلاح‌هایشان را برنده و کاری ساز، و از همه طرف پاسشان بدار، و پیرامون‌شان را از نفوذ دشمن حفظ فرما. پیوند آنان را محکم ساز، و خود، کارهاشان را به سامان کن، و توشه‌ی آنان را پی در پی برسان. سنگینی وظیفه‌ی مرزبانی را تو خود بر ایشان سَبُک گردان. آنان را بر دشمنان‌شان پیروزی ده و بازویشان را قوی فرمای و با شکیبایی مدد نمای و چنان کن که نیرنگ دشمن را نیک بشناسند و پاسخ گویند.

خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست و به مرزبانان آنچه را نمی‌شناسند بشناسان، و آنچه را نمی‌دانند بیاموز، و چشم دلشان را بدانچه نمی‌بینند بینا ساز.

خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست. و چون با دشمن رو به رو شوند، یاد این دنیای پر نیرنگِ فریبنده را از خاطر آنان ببَر و اندیشه‌ی مال فتنه انگیز را از دل‌هایشان بزدای. بهشت را پیش چشم ایشان تجسّم بخش و آن خانه‌های جاوید و جاهای نیکوی و سیه چشمانِ خوب روی و جوی‌های سرشار از نوشیدنی‌های مختلف و درختان گرانبار از میوه‌های گوناگون که برای آنان مهیا کرده‌ای به ایشان بنمای، تا هیچ یک آهنگِ پشت کردن به دشمن نکنند و اندیشه‌ی گریختن از هماورد خود را در سر نپرورند.

خدایا، بدین وسیله دشمنان‌شان را فراری ده، و چنگال قدرت او را از سرشان بردار، و میان دشمنان و سلاح‌هاشان جدایی افکن، و بند دل‌های آنان را بگسل، و آذوقه‌شان را از ایشان دور گردان، و در میانه‌ی راه سرگشته‌شان فرما و از جادّه‌ی مقصود گمراه‌شان کن. راه کمک را بر آنان ببند و شمارشان را اندک ساز و قلب‌هاشان را از ترس بیاکن و آنان را از دست گشودن [بر جان و مال مسلمانان] بر حذر دار، و زبانشان را از گفتن فرو بند، و چنان شکستی نصیب‌شان فرما که دنباله‌هاشان پراکنده شوند و آیندگان‌شان عبرت گیرند، و چنان خوارشان ساز که دیگر هیچ لشکری در جنگیدن با مسلمانان طمع نکند.

خدایا، زنان‌شان را نازا کن، و آب پشت مردان‌شان را بخشکان، و نسل چارپایان سواری و شیرده آنان را برانداز. آسمان‌شان را از باریدنِ قطره‌ای باران، و زمین‌شان را از رویاندن بوته‌ای گیاه باز دار.

خدایا، بدین وسیله، بر نیرو و تدبیر مسلمانان بیفزای، و شهرهایشان را استواری و دارایی‌شان را فزونی بخش. خاطرشان را از دشمن آسوده گردان تا به جای پیکار با وی، تو را پرستش کنند و با تو خلوت نمایند، تا [مردمِ] سراسر زمین جز تو را نپرستند و جز در برابر تو پیشانی بر خاک نسایند.

خدایا، مسلمانانِ هر بخش از سرزمین اسلامی را برای جنگ با مشرکانی که در برابر آنان‌اند برانگیز، و ایشان را به صف‌های پی در پی فرشتگانت مدد فرمای که دشمنان مشرک را تا آن جا که خاک زمین به پایان می‌رسد، با کشتن و اسیر کردن فراری دهند، یا مشرکان اعتراف کنند که تویی آن خدایی که جز تو معبودی نیست، یکتایی و انباز نداری.

خدایا، همه‌ی دشمنان خود را در هر گوشه و کنار که هستند، چنین سرانجامی ده: از هند و روم و ترکستان و خزر و حبشه و نوبه و زنگبار و سرزمین سقالبه و دیالمه گرفته تا دیگر امت‌های مشرک که نام و نشان‌شان بر ما پوشیده است، حال آن که تو خود یکایک ایشان را می‌شناسی و با قدرت خود بر آنان احاطه داری.

خدایا، مشرکان را به خودشان مشغول دار تا به مرزهای سرزمین‌های اسلامی دست طمع نگشایند. از شمار ایشان بکاه تا از شمار مسلمانان نکاهند، و جمع‌شان را پراکنده ساز تا بر ضدّ مسلمانان متّحد نشوند.

خدایا، دل‌های مشرکان را از آرامش، و بدن‌هاشان را از نیرو تهی گردان. و تدبیر و چاره‌سازی را از یادشان ببر. آنان را هنگام نبرد با مردان مسلمان به ضعف و سستی دچار کن، و از در افتادن با دلیرانِ لشکر اسلام بترسان. سپاهی از فرشتگان را با عذاب خود بر ایشان بفرست، آن گونه که در جنگ بدر فرستادی، تا ریشه‌ی زندگی‌شان را برکنی و برتری و قدرت‌شان را از میان ببری و جمع‌شان را پراکنده سازی.

خدایا، آب‌هایشان را به وبا و خوراک‌هایشان را به دردهای بیالای، و شهرهایشان را در زمین فرو بَر، و بر سرزمین‌شان بلاهای پی در پی ببار، و آن را به قحطی و خشکسالی گرفتار فرمای، و خواربار آنان را در بی‌باران‌ترین و دورترین زمین‌ها قرار ده. قلعه‌های زمین را جان پناه آنان مساز، و ایشان را به گرسنگی مدام و بیماری دردناک مبتلا گردان.

خدایا، هر جنگجوی اهل آیین تو که با مشرکان در جنگ است ـ و هر مجاهد پیرو سنّت تو که با ایشان به جهاد برخاسته تا دین تو برتری یابد و حزب تو تواناتر گردد و بهره‌ی تو کامل‌تر شود ـ کارهای او را آسان کن و هر چه خواهد برایش آماده ساز و خود پیروزی‌اش را بر عهده گیر. او را یارانی شایسته بخش و پشتش را محکم گردان و درآمد زندگی‌اش را فراوان کن و از نشاط و سرزندگی برخوردارش فرما. سوز اشتیاق او به خاک وطن را در دلش فرو بنشان و او را از اندوه تنهایی بِرهان و اندیشه‌ی زن و فرزند را از خاطرش بزدای.

راهش نمای که آهنگ کار نیک کند، و خود، تن درستی‌اش را بر عهده گیر، و همواره سلامتش بدار، و ترس را از دلش بیرون کن، و به او دلیری بخش و سرسختی عطا فرما. او را به یاری خود قوی گردان، و شیوه‌های جهاد و سنت‌های خود را به او بیاموزان، و در قضاوت راه صواب را پیش پایش بگذار، و او را از ریاکاری برکنار دار، و از هوسِ نام و آوازه‌جویی خالص گردان، و اندیشه و یادکرد و جنبش و آرامش وی را در راه خود و برای خود قرار ده.

هرگاه با دشمن تو و دشمن خود رو در رو شود، آنان را در چشم او اندک بنمای و شکوهشان را در دل او خُرد و ناچیز بدار. او را بر آن چیره گردان و آنان را بر او چیره مگردان. اگر نیک بختی را پایان زندگی‌اش قرار داده‌ای و خواسته‌ای که شهادت سرانجام او باشد، پس شهادتش را به وقتی انداز که دشمنانت را نابود ساخته یا به اسارتی سخت درآورده و مرزهای سرزمین‌های اسلامی آرامش یافته است و دشمنانِ تو پشت داده و گریخته‌اند.

خدایا، هر مسلمانی را که در نبودن جنگجو یا مرزبانی، در سرای او کارهای زندگی‌اش را سامان می‌بخشد و بازماندگان او را سرپرستی می‌کند، یا او را با بخشی از دارایی خود یاری می‌دهد، یا به ساز و برگ جنگی مدد می‌رساند، یا او را بر جهاد بر می‌انگیزد، یا به دعای خیرش بدرقه می‌کند، و یا در نبودن او حرمتش را نگه می‌دارد، به او پاداشی هم اندازه‌ی پاداش آن جنگجو و مرزبان عطا فرما، و کار او را در همین دنیا جزایی ده که با آن سود کاری را که از این پیش کرده است، و شادمانی نیکوکاری خود را، به زودی به چنگ آورد، و چون مدت عمرش به پایان رسد، آن بخششی که برای او پیوسته گردانده‌ای و احسانی که آماده ساخته‌ای، نصیبش گردد.

خدایا، هر مسلمانی که دل نگران کارِ اسلام است و گرد آمدن مشرکان بر ضدّ مسلمانان او را اندوهگین می‌سازد، و چون خواهش جنگ در دلش پدید آید یا عزمِ جهاد کند، ضعف و سستی زمینگیرش سازد، یا تنگ دستی او را به درنگ وادارد، یا رویداد دیگری عزم او را واپس انداز، و یا چیزی میان او و تصمیمش دیوار شود، نام او را در زمره‌ی عابدان بنگار و او را پاداش مجاهدان ببخش و در زمره‌ی شهیدان و نیکان درآور.

خدایا، بر محمد، بنده و فرستاده‌ات، و بر خاندانِ محمد درود فرست؛ درودی برتر از همه‌ی درودها و بالاتر از همه‌ی سلام‌ها؛ درودی که زمانش به پایان نرسد و رشته‌ی شمارِ آن از هم نگسلد؛ درودی همچون کامل‌ترین درودها که از این پیش، بر یکی دیگر از دوستانت فرستاده‌ای، که تو خدای نعمت بخش و ستوده‌ای، آن نخست آفریدگار و باز آفریننده‌ی هستی‌ها، و هر چه خواهی همان کنی.

 

 

http://www.andisheqom.com/Files/sahifematn.php?id=27

 آخرین ویرایش: - -


 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic